VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľ a správca osobných údajov (ďalej aj “Správca”)
Obchodné meno: Tibor Beran - Videoprodukcia
Právna forma: Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Adresa: Ul. Z. Nejedlého 2870/27, 93405 Levice, Slovensko
IČO: 52527824
DIČ: 1125957844

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.


Dôvody spracovania osobných údajov:
Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.


Základ pre spracovanie osobných údajov:
Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.


E-mail:
Po odoslaní e-mailu na e-mailovú adresu zobrazenú na našich webových stránkach zhromažďujeme vašu e-mailovú adresu a všetky ďalšie informácie, ktoré ste uviedli v tomto e-maile.


Telefónny hovor:
Keď nás kontaktujete telefonicky, môžeme zhomažďovať vaše telefónne číslo a všetky informácie, ktoré nám poskytnete počas rozhovoru. Nezaznamenávame telefonické hovory. Informácie o vašom hovore, ako je vaše telefónne číslo a dátum a čas vášho hovoru, spracuje náš poskytovateľ telefónnych služieb.


Vložený obsah z iných webových stránok:
Tieto služby vám umožňujú zobraziť obsah hosťovaný na externých platformách priamo na tejto web stránke a pracovať s nimi. Ak je táto služba nainštalovaná, môže zhromažďovať údaje o webovej prevádzke na príslušných stránkach, aj keď používateľ túto službu vôbec nevyužije.


Presmerovania na iné webové stránky:
Po kliknutí na obrázky (prevažne s popisom názvu obrázkov), alebo tlačidlá s názvom odkazu, môžete byť presmerovaní na externé webové stránky.

Uvádzané odkazy na jednotlivé webové stránky s informáciami o ochrane osobných údajov:

Google:
https://policies.google.com/privacy

Google Maps:
https://policies.google.com/privacy

Youtube:
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/policy

Instagram:
https://privacycenter.instagram.com/policy

Artist:
https://artlist.io/help-center/privacy-terms/privacy-policy

MUSICBED:
https://www.musicbed.com/privacy-policy


YouTube (YouTube, LLC):
YouTube je služba na vizualizáciu videa, ktorú poskytuje spoločnosť YouTube, LLC, ktorá umožňuje, aby táto webstránka obsahovala obsah tohto typu na svojich stránkach.
Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookies a údaje o používaní.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník Privacy Shield.
Odkaz:
https://policies.google.com/privacy


Referencie a písomná dokumentácia:
Na základe vašej referencie na našej facebookovej stránke "Tibor Beran - Videoprodukcia" v sekcii "Recenzie", alebo taktiež na stránke Google konkrétneho profilu "Tibor Beran - Videoprodukcia" dobrovoľne súhlasíte s verejným šírením príspevku na internete a to aj s možnosťou, že môžeme presunúť takýto obsah, pridať priamy odkaz na príspevky tohoto typu z našich stránok a použiť vaše fotografie, mená, alebo písomné referencie na svojich stránkach a to do doby, než váš súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Odkaz na náš Facebook:
https://www.facebook.com/TiborBeranVideoprodukcia/


Súbory cookies:
Táto webová lokalita používa súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť súbory cookies a odstrániť súbory cookies.


Analytika:
Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok. Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú Správcovi sledovať a analyzovať návštevnosť na webe a môžu byť použité na sledovanie správania používateľov.
Google Analytics 4 s anonymizovanou IP (Google Inc.)
Google Analytics 4 je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (“Google”). Google využíva zhromaždené údaje ku monitorovaniu a skúmaniu využití tejto web stránky, k príprave reportov o svojej činnosti a ich zdieľanie s ostatnými službami Google. 
Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookies a údaje o používaní.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník Privacy Shield.
Odkaz:
https://policies.google.com/privacy?hl=policies


S kým zdieľame vaše údaje:
Poskytovateľ hostingu - WebSupport, WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko – Zásady ochrany osobných údajov.
Odkaz:
https://www.websupport.sk/sukromie/

Google Analytics 4 – Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Zásady ochrany osobných údajov.
Odkaz:
https://policies.google.com/privacy?hl=policies


Poskytovanie údajov:
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:
* obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
* obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
* obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
* registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
* orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).


Zabezpečenie osobných údajov:
Bezpečnosť berieme vážne. S cieľom ochrániť vaše údaje pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom alebo zverejnením sme zaviedli vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie údajov, ktoré zhromažďujeme, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.


Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
* požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
* na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
* namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
* na prenosnosť osobných údajov,
* podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
* svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.


Procesy pri úniku dát:
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.


Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov:
Správca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov.


Posledná aktualizácia zásad ochrany osobných údajov:
01.04.2024


Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov:
Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@tiborberan.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.